Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Bill Roi Finland Oy (Y-tunnus: 2137162-8)
Karppitie 6
01490 Vantaa

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sami Gauffin
Sähköposti: asiakaspalvelu@yesdeli.fi

Rekisterin nimi
YesDeli.fi asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt YesDeli:fi asiakkaaksi tai ostanut YesDeli.fi verkkokaupasta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on YesDeli.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää YesDeli.fi toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. YesDeli.fillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Osto- ja käyttö- ja asiointitietoja käytetään asiakkaan toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Asiakastietojen analysointiin perustuva palvelujen ja viestinnän kohdentaminen on olennainen osa YesDelin asiakkuutta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä YesDeli.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@yesdeli.fi tai rekisterinhoitajalle.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten
•    etu- ja sukunimet
•    yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
•    syntymäaika
•    kieli
•    maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
•    rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
•    asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
•    asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit, palautteet, reklamaatiot
•    laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
•    suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten
•    rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
•    rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
•    rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
•    palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
•    rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
•    rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
•    rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.